Disclaimer

De op deze site aangeboden persoonsgegevens  en informatie is bedoeld voor eenieder die genealogisch-, familie- en/of streekonderzoek doet.

Deze site bevat geen informatie die een bewuste aantasting kan zijn voor de persoonlijke levenssfeer. Alle gegevens komen uit openbare bestanden en/of zijn afkomstig van familieleden. De persoonsgegevens van levende personen zijn geplaatst na toestemming van de betrokkenen. Een uitzondering hierop vormen geplaatste foto’s waarin in veel gevallen niet te achterhalen is of de afgebeelde betrokkenen nog in leven zijn of wat hun adres c.q. hun verblijfplaats is.

Voor alle pagina’s van “Winckens soone van Putt”   (WWW.Winkens.eu) geldt:

  • Er rust copyright op de teksten van de Winckens.eu website. Dit betekent dat niets mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de webmaster.
  • Alle internetpagina’s van “Winckens soone van Putt” bevatten informatie die alleen bedoeld is voor persoonlijk en huiselijk gebruik en is derhalve niet bedoeld voor commercieel gebruik.
  • Op deze internet site tracht ik correcte en actuele informatie te geven, maar ik kan niet garanderen dat alle informatie juist is. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie
  • Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u weet of denkt dat deze onjuist is, dan stel ik het op prijs als u dit aan mij wilt laten weten door een e-mail te sturen. (Frans@winkens.eu)
  • Ik sta niet in voor het continu en foutloos functioneren van mijn website. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen schade tengevolge  van computervirussen e.d.
  • Ook ben ik geheel vrij in het plaatsen en/of verwijderen van een vraag, oproep, links e.d. van derden.
  • Voor informatie geboden via een vraag, oproep, link e.d. van derden ben ik niet verantwoordelijk.
  • Deze website bevat tevens verwijzingen naar informatiebronnen en links naar websites van derden en websites van derden kunnen links naar deze website bevatten. Deze informatiebronnen en websites zijn door mij niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Ik wijs dan ook iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website betekent niet dat ik eventuele informatie, producten of diensten die worden aangeboden op de website van een derde goedkeur of aanbeveel. Ook ben ik niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze gelinkte websites.
  • Verder behoudt ik mij het recht voor om te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie die op deze website wordt getoond te wijzigen of de website te discontinueren.
  • Ten slotte behoudt ik mij het recht voor om deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Frans Winkens