Privacy beleid

1 Identiteit

De verantwoordelijke voor deze website is de heer F.J.L. Winkens. De heer Winkens is bereikbaar via Frans@winkens.eu

2 Doeleinden

Via deze website wil de verantwoordelijke kennisuitwisseling in de breedste zin bevorderen betreffende:

·         Genealogische informatie over de in de website opgenomen families.

·         Streekgeschiedenis

Deze uitwisseling kan geschieden door medegenealogen, streekgeschiedkundigen, familieleden en geïnteresseerden.

3 Gevraagde informatie

Voor bezoeken aan deze site is geen registratie verplicht. Van bezoekers van deze site wordt wel het IP-adres vastgelegd. Dit gegeven wordt niet gepubliceerd. Bij gebruikmaking van het gastenboek of contactformulier zijn deelnemers verplicht om hun voor- en achternaam alsmede hun e-mailadres op te geven. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De niet openbare gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site en voor het verzamelen van statische informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen, aantallen downloads, zoekvragen en dergelijke). Het e-mailadres wordt specifiek gebruikt om eventuele daarvoor in aanmerking komende vragen persoonlijk te beantwoorden.

De niet-openbare gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

4 Ontvangers

De informatie op de website en in het gastenboek is openbaar en wereldwijd toegankelijk. Wie toestemming geeft tot publicatie van zijn gegevens of een bijdrage levert aan het gastenboek, gaat ermee akkoord dat zijn gegevens en/of zijn bijdrage door een onbekende groep lezers op onbekende wijze verder verwerkt kan worden. Bijdragen aan het gastenboek waarin identificeerbare informatie wordt gepubliceerd over in leven zijnde derden worden verwijderd. Ook wordt gebruikers van het gastenboek ontraden om identificeerbare informatie met betrekking tot bijzondere persoonsgegevens over zichzelf te publiceren.

5 Rechten

Gegevens van levende personen (met uitzondering van het gastenboek) zijn gepubliceerd na mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokkenen. Een uitzondering hierop kan gelden voor personen welke voorkomen op (groep)foto’s op de site of in de gelinkte fotoalbums (www.picturetrail.com/winkens) van wie de gegevens niet bekend zijn of waarvan het woonadres niet te achterhalen is. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd worden de gegevens uit het gastenboek verwijderd en de gegevens in en/of de bijdragen aan de website ‘’Winckens soone van Putt” geanonimiseerd.

Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: frans@winkens.eu

6 Privacy vragen

Vragen over het privacy beleid van deze website en het gastenboek kunnen per post aan de verantwoordelijke worden gesteld of per e-mail via frans@winkens.eu

7 Overige gegevensverwerking

De website legt de IP-adressen vast van bezoekers van de website, door middel van een extern statistiekenprogramma. Dat betekent dat alle bezoekers van de website en het gastenboek eerst langs een externe server worden geleid, voordat zij op de website terechtkomen. De statistieken worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen van) de site te meten door bezoekers en de benodigde servercapaciteit in te kunnen schatten. De website gebruikt geen cookies of andere methodes om op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen.

8 Beveiliging

De gegevens op de website en in het gastenboek zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden zoals wijziging van gegevens. Alle gegevens op de website en in het gastenboek zijn openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd.

9 Bewaartermijn

Alle gegevens op de website blijven beschikbaar op internet zolang de verantwoordelijke daartoe de middelen en mogelijkheden heeft.

10 Melding bij het College bescherming persoonsgegevens

De verantwoordelijke heeft de website “Winckens soone van Putt” indertijd gemeld bij het CBP en deze melding was te raadplegen onder nummer: 1356770

Met de nieuwe uitvoeringswet AVG is melding niet meer nodig, als informatie hierbij de toenmalige melding.

Naam verwerking: Winckens soone van Putt (www.winkens.eu)

Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding

Meldingsnummer:

Verantwoordelijke: 1 van 1

Soort persoon :( )Rechtspersoon/Bestuursorg. (*)Nat. persoon
Naam :Winkens
Voorvoegsel(s) : 
Voorletter(s) :F.J.L.
Man/Vrouw :(*)Man( )Vrouw
Adres :Op den Bock
Nr. :8
Postcode/Plaats:6438 KW OIRSBEEK
Land :NEDERLAND
Postbus : 
Postcode/Plaats: 
Land :NEDERLAND
Telefoonnummer :046 442 38 20
Faxnummer : 
E-mail adres :Frans@winkens.eu
SBI-nummer : 

Verdeling verantwoordelijkheid:

Contactpersoon:

Naam : Winkens Voorvoegsel(s) :   Voorletter(s) : F.J.L. Man/Vrouw : (*)Man( )Vrouw Organisatie : n.v.t. Afdeling :   Functie : n.v.t. Adres : Op den Bock Nr. : 8 Postcode/Plaats: 6438 KW OIRSBEEK Postbus :   Postcode/Plaats:   Telefoonnummer : 046 442 38 20 Faxnummer :   E-mail adres : Frans@winkens.eu —————————————————————   
Zijn er gegevens over de bewerker(s) ingevuld?( )Ja(*)Nee —————————————————————  

Doel(en) van verwerking: 1 van 2

Kennisuitwisseling in de breedste zin bevorderen
betreffende genealogische informatie over in de website
opgenomen families

Doel(en) van verwerking: 2 van 2

Kennisuitwisseling in de breedste zin bevorderen
betreffende streekgeschiedenis over de woonplaatsen van
de in de website opgenomen families

Categorie(ën) van betrokkenen: 1 van 3

Familieleden, verwanten, aangehuwden, en partners
Gegevens:
1 van 7Achternaam, voornamen en roepnaam
Verzameldoel:Identificatie ter plaatsbepaling in de
familiehistorie
2 van 7Geboortedatum en geboorteplaats
Verzameldoel:Identificatie ter plaatsbepaling in de
familiehistorie
3 van 7Doopdatum en doopplaats
Verzameldoel:Identificatie ter plaatsbepaling in de
familiehistorie
4 van 7Huwelijksdatum en huwelijksplaats
Verzameldoel:Identificatie ter plaatsbepaling in de
familiehistorie
5 van 7Echtscheidingsdatum en plaats
Verzameldoel:Aanvullende informatie in verband met beeindiging
familierelatie
6 van 7Beroep
Verzameldoel:Aanvullende informatie en aankleding
familiehistorie
7 van 7Foto's
Verzameldoel:Aankleding familiehistorie en geven van
sfeerbeelden

Bijzondere gegevens: Geen

Categorie(ën) van betrokkenen: 2 van 3

Partners van overledenen voorkomend in het bidprentjesbestand
Gegevens:
1 van 8Achternaam en voornamen
Verzameldoel:Identificatie
2 van 8Achternaam en voornamen overleden partner
Verzameldoel:IdentificatiePagina 4 Melding: Winckens soone van Putt (www.winkens.eu) print: 19-01-2008  
3 van 8Geslacht overleden partner
Verzameldoel:Identificatie
4 van 8Geboortedatum en geboorteplaats overleden partner
Verzameldoel:Identificatie
5 van 8Overlijdensdatum en overlijdensplaats overleden
partner
Verzameldoel:Bepaalt opname in bestand en geven van informatie
6 van 8Beroep overleden partner
Verzameldoel:Aanvullende informatie
7 van 8Foto overleden partner
Verzameldoel:Identificatie en aanvullende informatie
8 van 8Bijzondere doodsoorzaak overleden partner
Verzameldoel:Aanvullende informatie (geen medische informatie)

Bijzondere gegevens: Geen

Categorie(ën) van betrokkenen: 3 van 3

Bekende en onbekende personen voorkomend op foto's in de
fotoalbums
Gegevens:
1 van 2Foto betrokkene
Verzameldoel:Ondersteuning van de familie- en
streekgeschiedenis, sfeerbepaling, achterhalen
namen van ongeidentificeerde afgebeelde personen.
2 van 2Naam en voornaam betrokkene
Verzameldoel:Identificatie

Bijzondere gegevens: Geen

Categorieën van ontvangers: 1 van 1

Eenieder die bewust of onbewust de website bezoekt

Beveiligingsmaatregelen:

A.Beveiligt u de persoonsgegevens: ( )Ja(*)Nee

Doorgifte buiten de Europese Unie:

Geeft u bij uw gegevensverwerking persoonsgegevens door aan één of meer landen buiten de Europese Unie?(*)Ja( )Nee
Worden persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie waarvan de Minister van Justitie heeft bepaald dat die landen een passend beschermingsniveau waarborgen?( )Ja(*)Nee

Bent u verplicht het CBP te vragen een onderzoek in te stellen naar de verwerking?

1. Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer te verwerken voor een ander doel dan waarvoor het nummer specifiek is bestemd, met het doel de gegevens in verband te brengen (te koppelen) met gegevens die door een andere verantwoordelijke worden verwerkt? ( )Ja(*)Nee   2. Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij wet en gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die wet of een andere wet? ( )Ja ( )Nee (*)Niet van toepassing   3. Bent u van plan gegevens vast te leggen die u door eigen waarneming hebt verkregen, zonder de betrokkene van die vastlegging op de hoogte te stellen? ( )Ja(*)Nee   4. Bent u van plan om voor derden strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken? ( )Ja(*)Nee   5. Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? ( )Ja ( )Nee (*)Niet van toepassing       Conclusie: U bent niet verplicht om een voorafgaand onderzoek aan te vragen.       Vraagt U gelet op deze conclusie een voorafgaand onderzoek aan? ( )Ja(*)Nee       Bevestigd? Ja  

Pagina 7