Een spook te Amstenrade.

Een spook ziet men bijna alle nachten in de laan van het slot te Amstenrade tegen eenen lindeboom leunen. Het draagt eene korte broek, heeft een wit voorschoot, blauw buis en een steek of driekantigen hoed op ’t hoofd. Wanneer daar iemand bij maneschijn voorbijgaat, licht het spook den linker arm op en houdt de hand voor de oogen om des te beter te kunnen zien, terwijl het een blinkend broodmes met de rechterhand tegen de boomschors wet. De buurlieden verhalen dat het de schim is van Tiske Prik, die op den baron Vos van Brunssum past, om den dood zijner vrouw, die door gemelden edelman daar ter plaatse vermoord werd, te wreken.

H. Welters